O firm? / Obchodní podmínky / Registrace / Košík
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
elektronické zabezpečovací systémy
MECHANICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
mechanické zabezpečovací systémy
DOPLŇKY
doplňky
SPOJOVACÍ MATERIÁL
spojovací materiál
DOPLŇKY MOBILNÍCH TELEFONŮ
doplňky mobilních telefonů

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky pro maloodb?ratele

Obchodní podmínky pro velkoodb?ratele

Záru?ní podmínky

Obchodní podmínky pro maloodb?ratele

 1. OBJEDNÁVKY A DODACÍ PODMÍNKY
  1. Objednávky p?ijímáme 24 hodin denn? a to písemn?, telefonicky, faxem, e-mailem a p?es tyto webové stránky (nutná registrace) a realizujeme je do 48 hodin.
  2. Na objednávkách v?dy uvád?jte:
   • Název s faktura?ní adresou.
   • P?esnou dodací adresu.
   • Kontaktní osobu.
   • Telefon a fax.
   • Zp?sob dopravy zbo?í: osobní odb?r, po?tou ? obchodní balík, kurýrní slu?bou apod.
   • Jednotlivé výrobky objednávejte podle objednávkových ?ísel.
 2. CENY
  1. Zákazníkovi, který neuzav?el dohodu o velkoobchodním odb?ru, jsou nabídnuty v rámci maloobchodních podmínek pouze maloobchodní ceny.Ceny uvedené v maloobchodním ceníku jsou uvedeny s i bez DPH a v d?sledku matematického zaokrouhlení se m??e vyskytnout minimálni odchylka vzhledem k cenám skute?n? fakturovaným.
  2. V internetovém ko?íku se maloobchodní nákupní ceny uvádí automaticky v?etn? DPH.
 3. ODB?R ZBO?Í
  1. Osobní odb?r ve firm? v pracovních dnech Po-?t od 9:00 do 15:00, Pá od 9.00 do 14:00 hod.
  2. Dodací podmínky pro maloobchodní odb?r se ?e?í individuální dohodou. Po-?t p?i obdr?ení objednávky do 12.00 hod. bude expedice provedena je?t? tý? den, zbo?í obdr?íte do 24 hodin. Zbo?í objednáné v pátek bude expedováno následující pond?lí.
 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Platba v hotovosti p?i p?evzetí zbo?í.
  2. Platba dobírkou - p?i p?evzetí zbo?í pracovníkovi p?epravní slu?by. Cena po?tovného ?inní 160,- K? bez DPH
 5. ZM?NY
  1. Vyhrazujeme si právo technických zm?n, ?i barevných odchylek u námi dodávaných výrobk?.
  2. Vyhrazujeme si té? právo tiskových chyb v tomto ceníku.

Obchodní podmínky pro velkoodb?ratele

 1. OBJEDNÁVKY
  1. Objednávky p?ijímáme 24 hodin denn? a to písemn?, telefonicky, faxem, e-mailem a p?es tyto webové stránky (nutná registrace) a realizujeme je do 48 hodin.
  2. Na objednávkách v?dy uvád?jte:
   • Název s faktura?ní adresou.
   • P?esnou dodací adresu.
   • Kontaktní osobu.
   • I?O a DI?.
   • Telefon a fax.
   • Zp?sob dopravy zbo?í (osobní odb?r, po?tou ? balík do ruky, kurýrní slu?bou apod.).
   • Jednotlivé výrobky objednávejte podle objednávkových ?ísel.
  3. P?i první objednávce je nutné p?edlo?it nebo zaslat kopii ?ivnostenského listu, p?íp. kopii výpisu z OR a jste-li plátcem DPH rovn?? kopii osv?d?ení o registraci k DPH.
  4. Registrace na webových stránkách pro p?ístup k velkoobchodním cenám nebo objednávání zbo?í s velkoobchodními cenami: Pro p?id?lení velkoobchodních podmínek se zákazník nejprve zaregistruje v databázi t?chto webových stránek, v osobním jednání nahlásí své zákaznické jméno, pod kterým se zaregistroval, a po?ádá o p?id?lení p?ístupu k velkoobchodnímu ceníku. Zárov?? za?le po?tou, emailem nebo faxem kopii ?ivnostenského listu, p?íp. kopii výpisu z OR a je-li plátcem DPH rovn?? kopii osv?d?ení o registraci k DPH.
 2. CENY
  1. Ceny uvedené ve velkoobchodním ceníku jsou bez DPH.
  2. Cena se ?ídí podle mno?ství odebraného zbo?í v jednom m?síci. U ka?dého zákazníka jsou odb?ry sledovány a p?i jejich nedodr?ení dochází k p?e?azení do skupiny cenov? vy??í. Bli??í informace Vám poskytnou pracovníci obchodního odd?lení.
  3. Cenové kategorie platné pro v?echny námi prodávané komoditní sekce vyjma GSM a GPS satelitním systém?:
   • Kategorie A platí pro m?sí?ní odb?r nad 10.000,- bez DPH.
   • Kategorie B platí pro m?sí?ní odb?r do 10.000,- bez DPH.
   • GSM a GPS systémy: kategorie A odb?r 5 a více kus?, kategorie B odb?r 1-4 kus?.
  4. V internetovém ko?íku se nákupní ceny uvádí automaticky v kategorii B. Fakturovány Vám v?ak budou ceny podle aktuálního za?azení v kategorii A nebo B.
 3. ODB?R ZBO?Í
  1. Osobní odb?r ve firm? v pracovních dnech Po - ?t od 9:00 do 15:00, Pá 9.00 ? 14.00 hod.
  2. Po-?t p?i obdr?ení objednávky do 12.00 hod. bude expedice provedena je?t? tý? den.Zbo?í objednáné v pátek bude expedováno následující pond?lí. Zbo?í obdr?íte do 24 hodin.
 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Platba v hotovosti p?i p?evzetí zbo?í.
  2. Platba dobírkou - p?i p?evzetí zbo?í pracovníkovi p?epravní slu?by. Cena po?tovného ?inní 160,- K? bez DPH.
  3. Platba fakturou se splatností 10 dní. Pouze pro velkoobchodní zákazníky s výbornou platební morálkou.
 5. ZM?NY
  1. Vyhrazujeme si právo technických zm?n, ?i barevných odchylek u námi dodávaných výrobk?.
  2. Vyhrazujeme si té? právo tiskových chyb v tomto ceníku.

Záru?ní podmínky

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Na zbo?í je poskytována záruka v délce 24 m?síc? ode dne p?evzetí zásilky, u baterií 6 m?síc?. Záruka se dle zákona nevztahuje na b??né opot?ebení výrobku u?íváním - tj. v p?ípad? baterií ani na ztrátu kapacity. Minimální ?ivotnost baterie je 400 cykl? nebo 6 m?síc?.
  2. Reklamace uplat?uje odb?ratel v?dy písemnou formou s popisem závady.
  3. Zbo?í je odb?ratel povinen zaslat dodavateli p?epravní slu?bou, po?tou, sp??ninou nebo osobn?.
 2. ZÁVADY VZNIKLÉ P?I P?EPRAV?
  1. Odb?ratel je povinen p?i p?evzetí zbo?í od p?epravce zkontrolovat jeho fyzický stav a neporu?enost obalu.
  2. Ka?dá nalezená závada musí být uvedena na p?epravním list? p?epravce a odb?ratel musí s p?epravcem sepsat zápis o ?kod?. Toto musí být u?in?no i p?i odmítnutí zásilky.
  3. Reklamaci je nutné uplatnit nejpozd?ji do t?í dn? od doru?ení zásilky.
 3. ZÁVADY VZNIKLÉ V ZÁRU?NÍ DOB?
  1. U reklamovaného zbo?í musí být v?dy uveden typ výrobku, podrobný popis závady a kopie faktury, p?íp. dodací list, na který byl reklamovaný výrobek zakoupen.
  2. V p?ípad? uznané reklamace je zákazníkovi zaslán opravený nebo nový výrobek, event. dobropis. Je proto nezbytné, aby na reklama?ním listu bylo uvedeno i ?íslo ú?tu, na který má být dobropisovaná ?ástka uhrazena. Reklamaci je mo?no vy?ídit po dohod? i jiným zp?sobem.
  3. Reklamaci nelze uznat, je-li výrobek mechanicky po?kozen, vyplaven, bylo-li s ním zacházeno ne?etrn? nebo v rozporu s návodem k obsluze, event. byl-li montován neza?koleným pracovníkem, nebo není-li ji? v záru?ní dob?, event. chybí-li údaje uvedené v bod? 1.
Přihlášení
 • Jméno:
 • Heslo:
Nová registrace
VYHLEDÁVÁNÍ
zadejte text

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/www.autotopcentrum.cz/www/store/slideshow.php on line 6
NOVINKY
Ceníky
 • Ceník pro tisk generovaný serverem
Volejte zdarma: 800 198 634
Naposledy aktualizováno: 6.1.2015, 2790495 návštěv